Regulamin Willi Pastel

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Willi Pastel i dotyczy wszystkich osób w niej przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej, tel. wew. 100.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt, poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu: www.pastel.kasol.com.pl.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełniej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać przez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Willi Pastel.
 2. Najmujący pokój Gość hotelowy zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Gościa oraz do wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt
 4. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. Opłata za pobyt od Gościa bez wcześniejszej rezerwacji pobierana jest w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 11. Hotel nie wymaga przedpłat. Przedpłata za rezerwacje pobierana jest na prośbę gościa, w przypadku wystawionej PRO-FORMY, lub rezerwacji poprzez serwis internetowy służący do rezerwacji zakwaterowania online. Bezpłatna anulacja rezerwacji możliwa jest przed godz. 18:00 w dniu przyjazdu, po godzinie 18:00 zwrot nie jest możliwy, zwrot zaliczki następuje w ciągu 7 dni roboczych.

§4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług przez hotel, przechowanie bagażu Gościa, zamawianie taksówki, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa (ewentualnie w jego obecności tylko, gdy wyrazi takie życzenie), zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku, możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielogabarytowcyh, których nie można umieścić w depozycie.
 3. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem hotelu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia, np. świeczek, zapałek, zapalniczek.
 2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt domowych za dodatkową opłatą w kwocie 30,00 PLN/doba i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
 3. Hotel nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 4. W Hotelu istnieje możliwość odpłatnego korzystania ze strefy SPA (sauna sucha, sauna parowa, sauna Infrared, grota solna) przez gości hotelowych wg obowiązującego regulaminu strefy SPA.
 5. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 300,00 PLN. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami wg protokołu ze Straży Pożarnej.
 6. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 7. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tj. broń, amunicja, materiały łatwopalne, iluminacyjne itp.
 8. Zagubienie karty magnetycznej wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50,00 PLN.
 9. Zagubienie klucza do pokoju wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 70,00 PLN.
 10. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest PHZ KASOL J.A.KAZBERUK z siedzibą: ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.pastel.kasol.com.pl, w teczkach hotelowych i w recepcji.
 11. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą innym Gościom Hotelu.
 13. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: pastel@kasol.com.pl.